AKTUALNOŚCI

Propozycje zmian w cywilnoprawnej instytucji odwołania

 

Senator Piotr ZientarskiSenat RP skierował do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji k.p.c. Obecnie Artykuł 3941 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że zainteresowana strona nie może zaskarżyć do Sądu Najwyższego dwóch rodzajów postanowień wydanych przez instancję odwoławczą, a dotyczących wniosków zgłoszonych przed nią po raz pierwszy. Jedno z tych rozstrzygnięć wiąże się z propozycją wyłączenia sędziego, drugie zaś z decyzjami o charakterze porządkowym, takimi jak nakaz przymusowego doprowadzenia świadka, czy też jego aresztowania. W czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ten jest sprzeczny z ustawą zasadniczą, głównie z uregulowanym w niej prawem do bezstronnego sądu.

Uzasadnienie inicjatywy przedstawił Sejmowi senator Piotr Zientarski, który poinformował m.in., że obejmuje ona dodatkowo także zmiany w regulacji normującej podstawy odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego, których wprowadzenie sugerował Trybunał w uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia. Senator zaznaczył również, że przedłożenie zostało skonsultowane z licznymi zainteresowanymi organami administracji rządowej, samorządami zawodowymi prawników oraz organizacjami społecznymi.

Zakładane cele Senat chce zrealizować głównie poprzez wprowadzenie do k.p.c. nowej instytucji – tzw. odwołania poziomego. Polega ona na tym, że zażalenia na wydane przez drugą instancję orzeczenia odmawiające wyłączenia sędziego oraz nakazujące zastosowanie środków porządkowych byłyby rozpatrywane przez inny, równorzędny skład tego sądu. Przy rozpoznawaniu tych spraw stosowałby on odpowiednio przepisy dotyczące zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. Ponadto w projekcie proponuje się wyeliminowanie z k.p.c. „oczywistej bezzasadności” jako przesłanki nieprzyjęcia wniosku o wyłączenie członka składu orzekającego. Wprowadzenie tej zmiany byłoby uwzględnieniem postulatu de lege ferenda, który został sformułowany w wyroku TK.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00