AKTUALNOŚCI

Konferencja Naukowa w Senacie RP

 


Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Z art. 30 Konstytucji RP

 

7 stycznia 2013 r., jako grupa studen­tów I roku administracji Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycz­nych wybraliśmy się do Senatu RP na kon­ferencję pn. „Model dojścia do urzędu sę­dziego". Tego rodzaju zaszczyt spotkał nas dzięki naszemu wykładowcy tj. dr Piotro­wi Zientarskiemu, który w naszej uczel­ni wykłada przedmiot - Konstytucyjny sys­tem organów państwowych - a na co dzień jest Senatorem RP oraz Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Senatu RP.

Senator dr Piotr Zientarski wraz z na­szym starostą zorganizował wyjazd do Warszawy. Głównym celem był udział w konferencji, ponadto w programie wizyty było zwiedzanie Sejmu RP, Senatu oraz Try­bunału Konstytucyjnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Senatora mogliśmy być uczestnikami tak ważnych wydarzeń, jakich bez jego pomocy byśmy raczej nie doświad­czyli. Większość z nas ma możliwość, na co dzień obejrzeć różnego rodzaju obrady, wywiady czy też inne konferencje z ul. Wiej­skiej, w Warszawie, ale tylko w telewizji.

Nasza Uczelnia dała nam możliwość uj­rzenia tego w innym świetle, ale także umoż­liwiła praktyczne odbycie ćwiczeń. Tylko tak zdobytą wiedzę przyswaja się szybciej i zapamiętuje zdecydowanie dłużej.

Konferencja, której byliśmy uczestnika­mi, zorganizowana została przez senacką Komisję Ustawodawczą we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa. Poświęco­na była rozwiązaniom systemowym dojścia do urzędu sędziego. Dyskusja o modelu doj­ścia do zawodu sędziego toczy się w Pol­sce od 2007 r., gdy Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy o asesorach sędziowskich stwierdzając niezgodność z trójpodziałem władzy reguły, zgodnie z którą asesorów powołuje Minister Sprawiedliwości - repre­zentant władzy wykonawczej.

Uchwalono nowe przepisy, w których zlikwidowano asesurę, a sędziami mają zo­stawać absolwenci Krajowej Szkoły Są­downictwa i Prokuratury. Podczas konfe­rencji zostały przedstawione modele uzy­skania uprawnień do wykonywania zawo­du sędziego w wybranych państwach eu­ropejskich, a także propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywróce­nia instytucji asesora sędziego. W konfe­rencji wzięło udział wielu reprezentantów środowiska prawniczego, praktycy, na­uczyciele akademiccy i eksperci.

Jako studentów spotkał nas ogromny za­szczyt udziału w tak ważnej konferencji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Senato­ra mogliśmy poznać takie znane osoby, jak: Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwo­ści, Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jan Wyrowiński - Wice­marszałek Senatu RP, Krzysztof Łaszkie-wicz - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy­denta RP i wiele innych.

Po konferencji w Senacie dr Piotr Zien­tarski zabrał nas na wizytę do Trybunału Konstytucyjnego. Tam na miejscu wysłucha­liśmy wielu interesujących informacji na te­mat funkcjonowania Trybunału Konstytu­cyjnego. Poznaliśmy jego kompetencje, do­wiedzieliśmy się także, kto ma prawo zgło­sić swoją kandydaturę na członka TK, po­zyskaliśmy również wiedzę na temat po­stępowań i skutków orzeczeń Trybunału.

Taki wyjazd jest niezapomnianą chwilą dla każdego z nas. Jesteśmy dumni z tego, że jako kolejna grupa studentów mieliśmy możliwość uczestnictwa w tak ważnych wydarzeniach. Jeżeli przydarzyłaby się nam kolejna taka możliwość wyjazdu bez waha­nia wzięlibyśmy w nim udział. Życzymy so­bie i następnym rocznikom kierunku admini­stracja KWSNH kolejnych, równie atrakcyj­nych możliwości praktycznego zdobywa­nia wiedzy.

Senatorze - Dziękujemy!

Studenci I Roku Administracji KWSNH

 

 


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00