AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Wykaz konferencji z czynnym lub biernym udziałem dra Piotra Zientarskiego

 

Wykaz konferencji:

 • Konferencje międzynarodowe:
 • 2008-04-25 – „Parliaments, Members of Parliaments in the Eyes of Public and the Media. Frustrations with Parliaments in Europe”. Organizator – Committee on Immunities, Incompatibility and Mandate of The Hungarian Nation Assemby. Miejsce – Budapeszt.
 • 2009-10-03 – XIV Yerevan International Conference „International Experience of Interaction of Constitutional Courts and Parliaments in Guaranteeing the Supremacy of Constitution”. Tytuł referatu – “Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w Polsce a system współpracy pomiędzy Parlamentem a Trybunałem Konstytucyjnym”. Organizator – Trybunał Konstytucyjny Republiki Armenii i Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Miejsce
  – Erywań.
 • 2010-05-27 – VII edycja polsko-niemieckiej konferencji o kondycji mediów I zawodu dziennikarza “Media Night. O Wolności w Mediach”. Organizator – Fundacja Konrada Adenauera . Miejsce – Warszawa2010-10-27 – „Workshop on an optional instrument for EU contract law”. Organizator – Parlament Europejski. Miejsce – Bruksela.
 • 2010-10-27 – „Workshop on an optional instrument for EU contract law”. Organizator
  – Parlament Europejski. Miejsce – Bruksela.
 • 2011-04-10 – Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939-1990”. Organizator – Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Uniwersytet Jagielloński. Miejsce – Londyn.
 • 2012-11-16 – „The proposal for a Common European Sales Law: taking stock after a year”. Organizator – Parlament Europejski. Miejsce – Bruksela.
 • 2012-12-07 – „I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej””. Organizator – Uniwersytet im. M. Kopernika. Miejsce – Toruń.
 • 2012-12-14 – „Międzynarodowa konferencja poświęcona roli notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami”. Organizator – Senat RP (KU), Krajowa Rada Notarialna. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-03-12 – „Amerykańskie Standardy w Tworzeniu Prawa – Dlaczego Warto Rozmawiać”. Organizator – American Chamber of Commerce in Poland. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-03-26 – Międzynarodowe seminarium „Prawo międzynarodowe – prawo unijne – prawo krajowe w orzecznictwie sądów konstytucyjnych”. Organizator – Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-04-22-23 – „Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”. Organizator
  – Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Prac Człowieka Sejmu RP. Miejsce – Warszawa.
 • 2014-05-16-18 – „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „X lat funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce – wnioski de lege lata i de lege ferenda””. Organizator – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Miejsce – Kazimierz Dolny.
 • 2014-07-09 – „Międzynarodowe seminarium „Wymiana doświadczeń Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”. Organizator – Senat RP (KU i KSTAP), Ambadasada Kazachstanu. Miejsce
  – Warszawa – Gmach Senatu.
 • 2014-08-23 – „International Scientific and Practical Conference “Constitutional Construction of the Republic of Poland and Republic of Kazakhstan: Experience of Development”
  – Problems Improvement”. Tytuł referatu – “Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
  a fundamenty konstytucyjnego ustroju. Organizator – Al-Farabi Kazakh National University
  – Wydział Prawa. Miejsce – Ałmaty.
 • 2014-08-29-30 – „The Constitution: Stability, Peace and Public Concord”. Tytuł referatu
  – „The role of legislative work of Senate of Poland in tje system of the constitutional law”. Organizator – Rada Konstytucyjna Republiki Kazachstanu, OBWE. Miejsce – Astana.
 • 2015-05-21-23 – „II Międzynarodowy Kongres Azjatycki”. Organizator – Uniwersytet im.
  Kopernika. Miejsce – Toruń.
 • 2015-09-04 – Międzynarodowa Konferencja „25 Lat Samorządu w Polsce”. Organizator
  – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Miejsce
  – Józefów. Członek Komitetu Honorowego.
 • 2016-04-05 – II Europejski Kongres Samorządów “Współczesny samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje”. Organizator – Instytut Wschodni. Miejsce – Kraków.
 • 2016-05-18-20 – „III Międzynarodowy Kongres Azjatycki”. Organizator – Uniwersytet
  M. Kopernika. Miejsce – Toruń.
 • 2017-04-24-25 – IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna
  - uwarunkowania realizacyjne”, Z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka. Organizator – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce – Warszawa.
 • 2017-10-17 – Międzynarodowa Konferencja z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce „Niezmienne wartość i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”. Organizator – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-04-23-24 – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania". Organizator – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-05-28 – „Działalność kosmiczna – prawo i administracja”. Tytuł referatu
  – „Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej jako forma aktywności parlamentarnej” Organizator –  Senat RP (KSTAP), Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-06-18 – „Informatyzacja w samorządach jako istotny element dobrej administracji”. Tytuł referatu „Prace legislacyjne nad informatyzacją w samorządach. Organizator – Senat RP (KSTAP), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Pavla Jozefa Safarika w Koszycach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • konferencje krajowe:
 • 2010-01-21 – „Kondycja zawodów prawniczych”. Organizator – SWPS, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Miejsce – Warszawa.
 • 2010-05-18 – „Prawo unijne w praktyce – wpływ organizacji administracji rządowej na dostosowywanie polskiego prawa do dyrektyw UE”. Organizator – Program Ernst & Young Sprawne Państwo . Miejsce – Warszawa.
 • 2010-05-24 – Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolski „Jak udoskonalić niedoskonałe prawo”. Organizator –  Sąd Okręgowy w Poznaniu. Miejsce – Poznań.
 • 2010-06-10 – „Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja”. Organizator – Trybunał Konstytucyjny. Miejsce – Warszawa.
 • 2010-09-10 – Konferencja z okazji 20-lecia Odrodzonego Sądu Najwyższego. Organizator
  – Sąd Najwyższy. Miejsce – Warszawa.
 • 2010-10-04 – „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”. Organizator – Sąd Okręgowy w Słupsku. Miejsce – Ustka.
 • 2010-10-06 – „Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce”. Organizator – Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Miejsce
  – Warszawa.
 • 2010-11-25 – „Prawo hazardowe w kontekście europejskim. Aspekty prawne i społeczne”. Organizator – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Dauphine Universite Paris. Miejsce – Warszawa.
 • 2011-04-07 – „Prace komisji kodyfikacyjnej prawa karnego oraz zagadnienia związane
  z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego”. Organizator – Zrzeszenie Prawników Polskich, Naczelna Rada Adwokacka. Miejsce – Kołobrzeg.
 • 2012-04-10 – Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł referatu: „Funkcje Senatu – podstawy konstytucyjne a praktyka”. Organizator – Komisja Ustawodawczą Senatu RP. Miejsce
  – Warszawa.
 • 2013-01-07 – „Model dojścia do urzędu sędziego”. Organizator – Marszałek Senatu RP, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-03-01 – XIV Konferencja Wydziałowa „Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze”. Organizator – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-03-06 – „Szczególna rola prawników – parlamentarzystów w funkcji ustawodawczej polskiego parlamentu”. Organizator – Marek Chmaj, Piotr B. Zientarski. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-03-19 – „Wykroczenia a przestępstwo – dyskusja kierunkowa dotycząca zmian ustawowych”. Organizator – Senacka Komisja Ustawodawcza . Miejsce – Warszawa.
 • 2013-05-08 – „Model szkolenia ustawicznego sędziów i jego realizacja”. Organizator
  – Krajowa Rada Sądownictwa. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-05-22 – „W poszukiwaniu dobrego prawa”. Organizator – Wydział Prawa
  i Administracji Uczelni Łazarskiego . Miejsce – Warszawa.
 • 2013-10-15 – „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”. Tytuł referatu
  – „Zmiana funkcji Senatu RP”. Organizator – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP. Tytuł referatu - Kierunki zmian funkcji Senatu.  Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2013-12-13 – „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE”. Organizator – Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Miejsce – Warszawa.
 • 2013-12-16 – „Prawa człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej na tle standardów międzynarodowych”. Organizator – Senat RP (KU i KPCPiP). Miejsce
  – Warszawa.
 • 2014-01-08 – „Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów”. Organizator – Senat RP (KU), Krajowa Rada Sądownictwa. Miejsce – Warszawa.
 • 2014-03-25 – „Model i miejsce prokuratury w systemie organów państwa”. Organizator
  – Senat RP (KU), Krajowa Rada Prokuratury. Tytuł referatu – „Czy istnieje potrzeba konstytucjonalizacji prokuratury?”. Miejsce – Warszawa.
 • 2014-05-15-16 – „I Międzynarodowy Kongres Azjatycki”. Organizator – Uniwersytet im.
  Kopernika. Miejsce – Toruń.
 • 2014-05-22-23 – “Jawność i tajność a sprawność administrowania”. Organizator – Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ogranicznenia w demokratycznym państwie prawnym”. Miejsce
  – Warszawa.
 • 2015-03-31 – „Postępowanie karne przed sądem od 1.07.2015 r.”. Organizator
  – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” . Miejsce – Warszawa.
 • 2015-05-8-10 – „Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny
  a praktyka ustrojowa w Polsce”. Organizator – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Miejsce – Kazimierz Dolny.
 • 2015-05-25 – „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna
  i orzecznictwo sądowe)”. Organizator – Sejm RP, Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian
  w Kodyfikacjach, Minister Sprawiedliwości, Polska Izba Ubezpieczeń. Miejsce – Warszawa.
 • 2015-05-29 – „Zapobieganie korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów
  – wybranie zagadnienia z IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw Radu Europy przeciwko Korupcji”. Organizator –  Ministerstwo Sprawiedliwości. Miejsce – Warszawa.
 • 2015-06-16 – „Czas pracy i warunki pracy sędziego (wymiar zadań)”. Organizator
  – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” . Miejsce – Warszawa.
 • 2015-09-10 – Konferencja poświęcona Elektronicznemu Biuru Podawczemu. Organizator
  – Minister Sprawiedliwości. Miejsce – Warszawa.
 • 2016-02-17 – III Obywatelski Kongres Samorządowy. Organizator – Wydział Administracji
  i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Uczelnia Łazarskiego, Stowarzyszenie Wolni Wyborcy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Miejsce – Warszawa.
 • 2016-05-16 – „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne
  i społeczne”. Organizator – Senat RP (KSTAP). Miejsce – Warszawa.
 • 2016-06-04 – “58. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego „Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać?”. Organizator – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miejsce – Zamość.
 • 2016-06-14 – „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej”. Organizator – Senat RP (KSTAP). Miejsce – Warszawa.
 • 2016-06-21 – „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”. Tytuł referatu - „Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w samorządzie”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji. Miejsce
  – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2016-09-03 – Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Organizator – Krajowa Rada Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Miejsce – Warszawa.
 • 2016-10-17 – „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”. Organizator
  – Miasto Gdańsk, Trybunał Konstytucyjny, Konrad Adenauer Stiftung . Miejsce – Gdańsk.
 • 2016-10-28 – Konferencja Nowe Projekty „Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych
  i energetycznych”. Organizator – Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii. Miejsce
  – Warszawa .
 • 2016-11-14 – „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Organizator – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Miejsce – Warszawa.
 • 2016-11-28 – „Prawa dziecka w teorii i praktyce”. Organizator – Komitet Ochrony Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Miejsce – Warszawa.
 • 2016-12-12 – „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”. Tytuł referatu - „Konstytucyjnoprawne kompetencje administracji publicznej w sferze porządku
  i bezpieczeństwa publicznego”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2017-01-31 – „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. Tytuł referatu – “W poszukiwaniu wzmocnienia pozycji organu pomocniczego gminy – sołectwa”. Organizator – Senat RP (KSTAP). Miejsce – Warszawa.
 • 2017-03-14– „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”. Tytuł referatu - „Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji obywatelskiej". Organizator Senat RP (KSTAP), Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2017-04-24 – „Zarządzanie administracją publiczną – wybrane problemy”. Tytuł referatu
  – „Zarządzanie w administracji publicznej – próba bilansu”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Zakład Prawa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2017-05-25 – „Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie”. Tytuł referaty
  – “Konstytucja RP a Konstytucja Łotwy – wybrane zagadanienia”. Organizator – Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego . Miejsce – Warszawa .
 • 2017-06-08 – „Polska strategia kosmiczna. Jak dogonić Europę?”. Organizator – Polska Akademia Nauk. Miejsce – Gdańsk.
 • 2017-06-19 – „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”. Tytuł referatu - „Wnioski płynące z konferencji pt. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Redakcja "Gazety sołeckiej". Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2017-09-20 – „Ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR”. Organizator – Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Miejsce – Warszawa.
 • 2017-10-16 – „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”. Tytuł referatu - „Konstytucyjna koncepcja aktów prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz” Organizator – Senat RP (KSTAP), Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Instytut Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2017-10-18 – „Reforma sądownictwa”. Organizator – Fundacja Państwo Prawa. Miejsce
  – Warszawa.
 • 2017-10-20 – „Warszawskie konfrontacje administracyjne. Wolność w prawie administracyjnym”. Organizator – Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Leona Koźmińskiego . Miejsce – Warszawa.
 • 2018-01-08 – „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego
  z zakresu ochrony środowiska”. Tytuł referatu - „Aspekty prawne zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Instytut Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-01-11 – Konferencja Badań Kosmicznych 2018 „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... Start!”. Organizator – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-02-26 – „Kontrola i audyt w administracji publicznej”. Tytuł - „Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-03-08 – Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania prokuratury w Polsce
  a doświadczenia prokuratury czeskiej”. Organizator – Piotr B. Zientarski, Adela Rosulek, Monika Obirilova – przedstawiciel Komitetu Wykonawczego Unii Prokuratorów Republiki Czeskiej, Tomasz Pavlowski, Andrzej Kaucz, Paweł Pik (Stowarzyszenie Prokuraturów „Lex super omnia”. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-03-09 – „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe”. Organizator – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie „Lex super omnia”. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-03-15 – „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”. Tytuł referatu
  – „Uregulowania konstytucyjne samorządu terytorialnego”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Wydział Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-03-26 – “Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym”. Tytuł referatu - „Rada Prawnicza jako organ opiniodawczy rządu w Drugiej Rzeczypospolitej”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-04-26 – „Konkordat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Organizator
  – Uniwersytet Warszawski. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-06-11 – „Sołectwo, sołtys – kompetencje, obowiązki”. Tytuł referatu – „Wnioski płynące z konferencji „Jak można wzmocnić pozycję ustrojową jednostek pomocniczych””. Organizator – Senat RP (KSTAP), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Redakcja "Gazety sołeckiej" Miejsce – Warszawa.
 • 2018-10-18 – „Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w prawie administracyjnym”. Tytuł referatu – „Międzynarodowe aspekty prawa do dobrej administracji”. Organizator – Uniwersytet SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego. Miejsce – Warszawa.
 • 2018-10-20 – „Lubuskie forum prawa samorządu terytorialnego”. Organizator – Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja Państwo Prawa. Miejsce – Zielona Góra.
 • 2018-10-22 – „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe”. Tytuł referatu – „Faktyczne uwarunkowania prawa do dobrej administracji”. Organizator – Senat RP (KSTAP), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej. Miejsce – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2018-11-12 – „Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego”. Tytuł referatu
  – „Zrównoważony rozwój samorządów terytorialnych z perspektywy polityki państwa” Organizator – Senat RP (KSTAP), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Miejsce
  – Warszawa – Gmach Senatu RP.
 • 2019-01-21 – „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną
  w Polsce”. Organizator – Centrum Badań Kosmicznych PAN. Miejsce – Warszawa.
 • 2019-02-08 – „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)”. Organizator
  – Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP. Miejsce – Warszawa.
 • 2019-03-22 – „Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce”. Organizator
  – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Miejsce – Uniwersytet Warszawski.
 • 2019-04-15-16 – XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka
  w dobie kryzysu demokracji liberalnej" z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, 10-lecia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00