AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Udział dra Piotra Zientarskiego w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 

Udział dra Piotra Zientarskiego w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:

 

 • Członek Rady Programowej III Obywatelskiego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Wolni Wyborcy, Uczelnię Łazarskiego i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

 • Członek komitetów naukowych dorocznych sejmowych konferencji o prawach człowieka i ich ochronie (konferencje odbywają się w kwietniu w Warszawie), których organizatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich przy współpracy Biura Rady Europy
  w Warszawie, WSSMiKS w Chełmie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Fundacji Innowacja:

 

 • 2017-04-24-25 – IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne”, Z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka.

 

 • 2018-04-23-24 – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania", Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2019-04-15-16 – XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej" z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, 10-lecia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

 • Członek Komitetu Naukowego konferencji „Lubuskie forum prawa samorządu terytorialnego (organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Fundację Państwo Prawa w dn. 22.10.2018
  w Zielonej Górze).

 

 • Członek Komitetu Naukowego konferencji pt. „Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce” organizowanej Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”

 

 • Członek Komitetu Naukowego konferencji pt. „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe” organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie „Lex super omnia”.

 

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji naukowych pt.:

 

 • „Działalność kosmiczna – prawo i administracja” organizowanej przez  Senat RP (KSTAP), Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa,
 • „Informatyzacja w samorządach jako istotny element dobrej administracji” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Pavla Jozefa Safarika w Koszycach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wydział Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
 • „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne
  i społeczne” organizowanej przez Senat RP (KSTAP).
 • „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  w administracji” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wydział Administracji
  i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji.
 • „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
  w Warszawie.
 • „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • „Zarządzanie administracją publiczną – wybrane problemy” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Zakład Prawa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie.
 • „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Instytut Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
 • „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego
  z zakresu ochrony środowiska” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Instytut Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • „Kontrola i audyt w administracji publicznej” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • “Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
  w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej.
 • „Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego” organizowanej przez Senat RP (KSTAP), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
  w Józefowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną
  w Polsce” organizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.
 • –„Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” organizowanej przez Senat RP (KSTAP).
 • „Model i miejsce prokuratury w systemie organów państwa” organizowanej przez
  – Senat RP (KU) i Krajową Radę Prokuratury.
 • „Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów” organizowanej przez Senat RP (KU), Krajowa Rada Sądownictwa,
 • „Prawa człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej na tle standardów międzynarodowych” organizowanej przez Senat RP (KU i KPCPiP).
 • „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”. Tytuł referatu
  – „Zmiana funkcji Senatu RP” organizowanej przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP.
 • „Model dojścia do urzędu sędziego” organizowanej przez Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
 • „Międzynarodowa konferencja poświęcona roli notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami” organizowanej przez Senat RP (KU), Krajową Radę Notarialną.
 • „Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” organizowanej przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP.

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00