AKTYWNOŚĆ PARLAMENTARNA

Aktywność legislacyjna i prawotwórcza podczas sprawowania funkcji senatora RP

 

Aktywność legislacyjna i prawotwórcza podczas sprawowania funkcji senatora RP

 

Wskazane w autoreferacie pola badawcze realizowały się także w działalności legislacyjnej Senatu RP, a w szczególności poprzez autorstwo wielu inicjatyw ustawodawczych i istotnych merytorycznych poprawek. Poniżej przedstawiam przygotowane przez Biuro Legislacyjne
i podpisane przez Marszałka Senatu RP wybrane dane o aktywności mojej, jako senatora VII i VIII kadencji.

Pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej – od 19 marca 2009 r. do 11 listopada 2015 r. Byłem także przewodniczącym Podkomisji do spraw Zmian Konstytucji powołanej przez tę Komisję 17 listopada 2010 r. i funkcjonującej do 7 listopada 2011 r.

Przedmiotem działania Komisji Ustawodawczej była ogólna problematyka legislacyjna
i spójności prawa, rozpatrywanie zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W okresie, w którym senator Piotr Zientarski był przewodniczącym Komisji, wniosła ona 119 inicjatyw wykonujących orzeczenia TK.

Do zakresu działania wskazanej Podkomisji należało przedstawianie propozycji inicjatyw ustawodawczych Senatu w sprawie zmiany Konstytucji, monitorowanie sejmowych prac nad projektami ustaw o zmianie Konstytucji oraz informowanie o ich przebiegu, a także przedstawianie propozycji stanowisk w sprawach projektów ustaw o zmianie Konstytucji oraz zgłaszanych do nich poprawek – w celu umożliwienia uchwalania ustaw o zmianie Konstytucji w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat.

 

VII kadencja (5.11.2007 r. - 7.11.2011 r.)

 

Przykłady aktywności w zakresie ustaw uchwalonych przez Sejm:

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 618), której głównym założeniem było rozdzielenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Celem nowelizacji było również wzmocnienie apolityczności prokuratury i niezależności prokuratorów w konkretnych sprawach,
a także zwiększenie roli samorządu zawodowego prokuratorów. Prokurator Generalny miał być powoływany na 6-letnią kadencję przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 863), która miała na celu stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania nowego sposobu rejestracji przebiegu rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu (protokół elektroniczny).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1052) oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druk nr 1053), których celem było unormowanie w jednym akcie prawnym całości prawa wyborczego. Sprawozdanie zawierało blisko 300 poprawek, a wśród nich poprawki wprowadzające jednomandatowe okręgi wyborcze
w wyborach do Senatu.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1079), która miała na celu wzmocnienie kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. nad zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w prawo obywatela do prywatności. Ustawa wprowadzała między innymi przepis zobowiązujący Prokuratora Generalnego do przedstawienia Sejmowi i Senatowi corocznej jawnej informacji o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów, oraz instytucję tzw. „zgody następczej”, tj. zgody sądu na wykorzystanie dowodów pochodzących z kontroli procesowej lub operacyjnej, gdy utrwalone zapisy wskazują na fakt popełnienia przestępstwa, które nie było przedmiotem postanowienia sądu.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1107). Zmiany zaproponowane w ustawie miały na celu wprowadzenie do prawa cywilnego rozwiązań pozwalających na skuteczne przesądzanie przez spadkodawcę o sposobie podziału pozostałego po nim majątku poprzez wprowadzenie instytucji tzw. zapisu windykacyjnego. Zapis ten powoduje nabycie przedmiotu zapisu przez zapisobiorcę już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1123). Celem ustawy była ochrona przed zjawiskiem tzw. stalkingu, czyli uporczywego nękania innej osoby lub osoby jej najbliższej.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1169) regulującej sprawy z zakresu właściwości i ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, sposobu jej działania oraz stosowanej przez nią procedury.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1283). Ustawa stanowiła element reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku bardziej elastycznego ukształtowania struktury organizacyjnej sądów rejonowych i okręgowych, racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej
i środków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także istotnej modyfikacji zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, jak również usprawnienia zarządzania sądami.

 

Przykłady aktywności w zakresie senackich inicjatyw ustawodawczych:

–   Przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
(druk nr 121) zmierzającej do ustanowienia regulacji, zgodnie z którą zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych nie ma zastosowania zarówno w odniesieniu do projektu ustawy wniesionego przez grupę obywateli polskich, liczących co najmniej 100.000 osób, mających prawo wybierania do Sejmu, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jak również do tego samego projektu ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie każdej kolejnej kadencji Sejmu.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz wnioskodawca istotnych poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 495) dopuszczającej możliwość dokonywania czynności prawnych, w wyniku których w drodze umowy darowizny obdarowany nabywałby przedmiot darowizny z chwilą śmierci darczyńcy. Proponowane rozwiązanie nie naruszając reguł prawa spadkowego wprowadza instytucję umożliwiającą zadysponowanie konkretnym składnikiem majątkowym na wypadek śmierci (darowizna na wypadek śmierci).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 654), wykonującej wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 22/07) poprzez nowelizację art. 434 § 3 ustawy – Kodeks postępowania karnego, zmierzającej do ograniczenia zakres wyjątku od zakazu reformationis in peius tylko do sytuacji, gdy we wniesionym na korzyść oskarżonego środku odwoławczym zaskarża się rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary lub środków karnych, objęte uprzednim porozumieniem. Oznacza to, że oskarżony, w sytuacji, gdy środek odwoławczy wniesiono na jego korzyść, nie będzie mógł korzystać
z dobrodziejstw zakazu orzekania na jego niekorzyść, jeśli owo zaskarżenie dotyczy winy, kary lub środka karnego, co do których porozumiał się uprzednio z drugą stroną postępowania karnego. W pozostałych sytuacjach, gdy środek odwoławczy wniesiono tylko na korzyść oskarżonego, sąd nie będzie mógł orzec na jego niekorzyść (także wtedy gdy zaskarża on te ”elementy” wyroku konsensualnego, które nie były związane z porozumieniem).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu, wnioskodawca istotnych poprawek oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa
(druk nr 935) regulującej sprawy z zakresu właściwości i ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, sposobu jej działania oraz stosowanej przez nią procedury.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk nr 1075), której celem jest stworzenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich właściwej podstawy prawnej do wykonywania zadań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w Protokole Fakultatywnym do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks postępowania karnego (druk nr 1182), której celem jest dodanie nowego rozdziału Kodeksu postępowania karnego, zatytułowanego "Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych", który wprowadza do procedury karnej nową instytucję - zabezpieczenie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Instytucja ta tworzy mechanizm prowadzący do poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, która doznała szkody w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała określonych w art. 157 § 1 k.k., w wyniku czynu sprawcy, którego skutki są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, lub takim ubezpieczeniem objęte być powinny.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1194), będącym częścią zmian przepisów, mających na celu systemowe uregulowanie problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ponadto w projekcie zawarto uregulowania, mające na celu stworzenie szansy nowo powstałym podmiotom sektora finansów publicznych – instytucjom gospodarki budżetowej utrzymania się na rynku. Ustawodawca umożliwiając tworzenie podmiotów, których zasadnicza działalność polega na wykonywaniu zadań publicznych, powinien stworzyć im możliwość realnego funkcjonowania wśród innych uczestników obrotu, nastawionych wyłącznie na osiąganie zysków.

 

Komisja Ustawodawcza podczas trwania VII kadencji Senatu RP odbyła łącznie 455 posiedzeń. Działania legislacyjne Komisji, z uwagi na szeroko ujęty zakres zadań i zainteresowań, m. in. analiza orzecznictwa i w konsekwencji realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego a także jej pozycję jako koordynatora prac ustawodawczych Senatu w  systemie  organów Senatu, przebiegały wielotorowo.  Najistotniejszym zadaniem Komisji była szeroko pojęta działalność legislacyjna, przejawiająca się przygotowywaniem projektów ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału, projektów uchwał oraz rozpatrywaniem ustaw uchwalonych przez Sejm RP i kierowanych przez Marszałka do Komisji. Komisja rozpatrzyła w sumie 109. ustaw uchwalonych przez Sejm RP (w tym jedną o zmianie Konstytucji), 210. wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przeprowadziła 103. pierwsze czytania inicjatyw ustawodawczych, w tym 77. inicjatyw komisji podjętych w wykonaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz  33. wniesionych przez grupę senatorów. Ponadto Komisja rozpatrzyła 46. projektów inicjatyw uchwałodawczych, w tym 7. dotyczących zmian Regulaminu.  W odniesieniu do 25. projektów ustaw proces legislacyjny w Senacie nie został zakończony, natomiast 27. projektów na etapie ich rozpatrywania zostało wycofane przez wnioskodawców. Z racji konieczności realizacji podstawowych zadań powierzonych Komisji na mocy odpowiednich artykułów Regulaminu, Komisja bardzo aktywnie działała na polu inicjatyw ustawodawczych a także z dużym zaangażowaniem podchodziła do analizy orzecznictwa
i wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na swych posiedzeniach Komisja rozpatrzyła łącznie 210. wyroków Trybunału, wniosła sama bądź wspólnie z innymi komisjami 106. inicjatyw ustawodawczych, w przypadku 28. inicjatyw podjętych w wykonaniu wyroków Trybunału proces ustawodawczy nie został zakończony.

 

VIII kadencja (8.11.2011 r. - 11.11.2015 r.)

 

Przykłady aktywności w zakresie ustaw uchwalonych przez Sejm:

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430), zmierzającej do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania jurysdykcyjnego, usprawnienia i przyspieszenia postępowania, ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, ograniczenia przewlekłości postępowania, odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów oraz uzyskania pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wnioskodawca istotnych poprawek do tej ustawy, w tym:

–– poprawki zmierzającej do ograniczenia prawa strony innej niż oskarżony możliwości żądania wyznaczenia pełnomocnika z urzędu tylko do tych wypadków, gdy w sprawie nie uczestniczy oskarżyciel publiczny,

–– poprawki wprowadzającej w Kodeksie postępowania karnego art. 168b, który uprawnia  strony do zwrócenia się do sądu z wnioskiem o to, by sąd zobowiązał inną stronę lub inny podmiot do wydania przedmiotu, dokumentu lub udzielenie informacji, gdy samodzielne uzyskanie przez stronę dowodu napotyka na znaczne trudności,

–– poprawki uzupełniającej art. 424 k.p.k. w ten sposób, że uprawnia on stronę do prawa złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ograniczonego wyłącznie do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku i wymiaru kary.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o petycjach (druk 686). Ustawa miała na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji, to jest do określonego w art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Ustawa określa podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących petycji.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 809), której głównym celem była zmiana struktury orzekanych kar poprzez ograniczenie możliwości orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Proponuje się, aby kara grzywny lub kara ograniczenia wolności były orzekane, jako kara podstawowa. Wnioskodawca istotnych poprawek do tej ustawy, w tym:

–– poprawki wydłużającej maksymalny czas pozostawania w miejscu stałego pobytu, który może być określony przez sąd w orzeczeniu wymierzającym karę ograniczenia wolności
z zastosowaniem dozoru elektronicznego,

–– poprawki precyzującej sposób wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia wolności,

–– poprawki wydłużającej okres zatarcia skazania na karę grzywny z 6 miesięcy do roku,

–– poprawek określających czas, w którym pokrzywdzony może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, gdy sąd rozważa potrzebę umorzenia postępowania lub wydania wyroku bez rozprawy.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 915) oraz wnioskodawca istotnych poprawek do tej ustawy, w tym poprawek umożliwiających desygnowanie potencjalnych kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przez grupy co najmniej 15 posłów, 10 senatorów, Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury, ogólnokrajowe organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych i notariuszy, rady wydziałów prawa uczelni, Instytut Nauk Prawnych i Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Przykłady aktywności w zakresie senackich inicjatyw ustawodawczych:

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu, wnioskodawca istotnych poprawek oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(druk nr 44), określającej katalog przestępstw, które uzasadniają prowadzenie kontroli operacyjnej przez ABW, w celu wykonania postanowienia sygnalizacyjnego TK z dnia 15 listopada 2010 r. (S 4/10).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu, wnioskodawca istotnych poprawek oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy – Prawo prasowe
(druk nr 63), doprecyzowującej regulację dotyczącą instytucji sprostowania prasowego w celu wykonania orzeczenia TK z dnia 5 maja 2004 r. (sygn. akt P 2/03) oraz 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 41/07).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 162), mającej na celu wyłączenie z reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia związane są z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 450) dotyczącej nagrywania rozpraw przed sądem karnym.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 532), dotyczącej pełnej realizacji zasady kontradyktoryjności postępowania w kontekście gromadzenia dowodów oraz wprowadzającej instytucję częściowego uzasadnienia (podstawa i wymiar kary).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu, wnioskodawca istotnych poprawek oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 535), zakładającej likwidację aplikacji ogólnej, wprowadzenie zasady odbywania aplikacji w ramach stosunku pracy, uwypuklenie zadania KSSiP polegającego na prowadzeniu szkoleń ustawicznych dla sędziów, prokuratorów, referendarzy i asystentów.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 566), przewidującej usprawnienie postępowania dyscyplinarnego przez wprowadzenie zmian o charakterze ustrojowym, nowelizację przepisów proceduralnych oraz ujednolicenie regulacji obu zmienianych ustaw.

–   Wnioskodawca poprawki zawężającej zakres penalizacji przewidziany w projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 628) i zakładającej wprowadzenie karalności czynu polegającego na stosowaniu przemocy pośredniej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania w przypadkach stosowania tej przemocy uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych (art. 191 § 1a k.k.).

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (druk nr 704), poszerzającej krąg beneficjentów ustawy, doprecyzowującej definicję ofiary, podwyższającej kwoty kompensaty oraz uelastyczniającej mechanizm jej wyliczania.

–   Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu, wnioskodawca istotnych poprawek oraz przedstawiciel Senatu upoważniony do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 967), inspirowanym orzeczeniem TK w sprawie kontroli operacyjnej oraz pozyskiwania danych telekomunikacyjnych z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11).

 

Komisja Ustawodawcza w trakcie VIII kadencji Senatu RP odbyła łącznie 418. posiedzeń.  Działania legislacyjne Komisji, z uwagi na szeroko ujęty zakres zadań i zainteresowań, m. in. analiza orzecznictwa i w konsekwencji realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego a także jej pozycję jako koordynatora prac ustawodawczych Senatu w systemie organów Senatu, przebiegały wielotorowo. Najistotniejszym zadaniem Komisji była szeroko pojęta działalność legislacyjna, przejawiająca się przygotowywaniem projektów ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału, projektów uchwał oraz rozpatrywaniem ustaw uchwalonych przez Sejm
i kierowanych przez Marszałka do Komisji. Komisja rozpatrzyła w sumie 90. ustaw uchwalonych przez Sejm w tym 11. wykonujących prawo Unii Europejskiej (zał. 4), 157. wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 2. projekty postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum; przeprowadziła 102. pierwsze czytania inicjatyw ustawodawczych, w tym 71. inicjatyw komisji podjętych w wykonaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, oraz  36. wniesionych przez inne komisje bądź grupę senatorów. 49. spośród wniesionych w wykonaniu wyroków inicjatyw, zakończyło proces ustawodawczy i zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Ponadto Komisja rozpatrzyła 49. projektów inicjatyw uchwałodawczych, w tym 3. dotyczące zmian Regulaminu Senatu. W odniesieniu do 11. wyroków Trybunału Konstytucyjnego ustaw proces rozpatrywania nie został zakończony z uwagi na konieczność konsultowania propozycji rozwiązań legislacyjnych, natomiast 13. projektów ustaw na etapie ich rozpatrywania zostało wycofane przez wnioskodawców.

 

Jako senator wykazywałem szczególną aktywność w sprawach ustrojowych, zwłaszcza dotyczących wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, oraz w zakresie regulacji kodeksowych, w szczególności w dziedzinie prawa i postępowania karnego. Jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej miałem udział w rozpoczęciu i konsekwentnym kontynuowaniu realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00