AKTUALNOŚCI

Konferencje w IX kadencji Senatu RP

 

KONFERENCJE NAUKOWE

zorganizowane z inicjatywy

SENATORA  dr PIOTRA B. ZIENTARSKIEGO w IX kadencji SENATU

Konferencja naukowa „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”

15 marca 2016

W Senacie 15 marca 2016 r. dyskutowano o funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce z uwzględnieniem różnorakich aspektów i uwarunkowań. Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący komisji samorządu senator dr Piotr B. Zientarski, przypominając przepisy konstytucji dotyczące samorządu terytorialnego, zaznaczył, że samorząd wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone dla organów innych władz publicznych, a konstytucja za podstawową jednostkę samorządu uznaje gminę. Senator wskazał też na konstytucyjne zasady odnoszące się do samorządu, m.in. praworządność, subsydiarność, decentralizację, korporacyjny charakter jednostek samorządu terytorialnego, unitarność państwa polskiego, jawność funkcjonowania administracji publicznej, a także adekwatność i równość finansowania.

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/2/8525/1/klaawl6bbVOE6tCTiHtf,imgl4358.jpg

Konferencja naukowa „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”

16 maja 2016

16 maja 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”. To właśnie w Senacie w 1990 r. podjęto się zadania przeprowadzenia zasadniczej reformy ustrojowej i przywrócenia samorządu terytorialnego. Tym samym Izba wzięła niejako na siebie zadanie opieki nad istotną częścią naszego życia społecznego, odpowiedzialną za kluczowe dla obywateli dziedziny, takie jak edukacja, kultura czy pomoc społeczna. Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,8732,konferencja-efektywnosc-dzialania-samorzadu-terytorialnego-uwarunkowania-prawne-i-spoleczne.html

 

Konferencja naukowa „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”

31 stycznia 2017

W Senacie 31 stycznia 2017 r. dyskutowano o  sołectwie w różnych aspektach ‒ zarówno prawnym, jak i społecznym. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, przedstawili też propozycje zmian ustawowych. Konferencję „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

O sołectwie jako ważnym elemencie samorządności mówił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski. Redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka podjęła próbę odpowiedzi na pytania, czym obecnie jest sołectwo i w czym ono pomaga gminie. „Tam, gdzie wójt i rada gminy nie mają świadomości, czym jest społeczeństwo obywatelskie, tam sołectwo jest atrapą, wydmuszką” – przekonywała. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z pakietem „Samorządne sołectwo – współdecydowanie o jakości życia i rozwoju”, przedstawionym przez posła Ryszarda Wilczyńskiego. Pakiet zakłada umożliwienie sołectwu przygotowania we współpracy z gminą planu poprawy usług, zaopatrzenia i wyposażenia sołectw.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9410,konferencja-kierunki-zmian-statusu-prawnego-solectwa.html

 

Konferencja naukowa „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”

12 grudnia 2016

12 grudnia 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i porządku publicznym, a także o działaniach władz w celu zaspakajania poczucia bezpieczeństwa obywateli.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9321,konferencja-rola-administracji-publicznej-w-systemie-bezpieczenstwa-panstwa.html

 

Konferencja naukowa „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”

21 czerwca 2016

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytutem Otwartego Społeczeństwa oraz Centrum Społecznej Demokracji 21 czerwca 2016 r. zorganizowała w Senacie konferencję „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”. Spotkanie odbyło się w związku z wejściem w życie 16 czerwca 2016 r. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jak podkreślano, podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną liczbę informacji i treści, poczynając od danych statystycznych czy gospodarczych, poprzez materiały archiwalne po zdigitalizowane księgozbiory i kolekcje dzieł sztuki. We współczesnym świecie w szczególny sposób wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów czy usług wykorzystujących takie zasoby. Dlatego, zdaniem uczestników konferencji, niezwykle ważne staje się wypracowanie odpowiednich standardów udostępniania informacji, co pomoże w szerokim i twórczym wykorzystywaniu istniejących danych.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,8838,konferencja-nowy-impuls-rozwoju-ponowne-wykorzystanie-informacji-sektora-publicznego-w-administracji.html

 

Konferencja naukowa "Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego"

14 marca 2017

W Senacie 14 marca 2017 r. dyskutowano o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jako jednej z form partycypacji obywatelskiej, która mogłaby wzmocnić aktywność społeczeństwa. Zdaniem przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora dr Piotra B. Zientarskiego z przepisu art. 3 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego wynika, że prawo do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców powinno zostać uregulowane ustawowo. „Uważam za zasadne znowelizowanie ustaw dotyczących samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, które polegałoby na ogólnym zagwarantowaniu mieszkańcom prawa do inicjowania uchwał” – mówił senator dr Piotr B. Zientarski. Dodał, że kwestie szczegółowe, jak wymagana minimalna liczba podpisów pod inicjatywą czy tryb postępowania z projektem uchwały, powinny zostać uregulowane w statutach jednostek samorządu terytorialnego.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9502,konferencja-rola-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej-w-stanowieniu-prawa-miejscowego.html

 

Konferencja naukowa „Zarządzanie administracją publiczną – wybrane problemy”

24 kwietnia 2017

W Senacie 24 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja „Zarządzanie administracją publiczną – wybrane problemy”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Zakładem Prawa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Instytutem Otwartego Społeczeństwa. Na konferencji zwrócono, między innymi, uwagę na problem rozrastającej się  grupy urzędniczej, której celem jest chronienie swego interesu, niepodejmowanie decyzji, aby uniknąć odpowiedzialności, nieinicjowanie „dobrej roboty”, mimo że prawo na to pozwala oraz na potrzebę ciągłego pogłębiania innowacyjności w zarządzaniu sektorem publicznym.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9630,konferencja-zarzadzanie-administracja-publiczna-wybrane-problemy.html

 

Konferencja naukowa poświęcona zadaniom jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska

08 stycznia 2018

 

W Senacie odbyła się konferencja „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zagadnienia związane z zadaniami samorządu terytorialnego dotyczącymi ochrony środowiska omawiano zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i praktyki funkcjonowania jednostek samorządowych. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski, przedstawiając aspekty prawne zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce, podkreślił unikatowość polskiego systemu jej finansowania dzięki przyjęciu zasady, że zanieczyszczający płaci. Wyraził jednocześnie zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi ostatnio parlament w powoływaniu zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem senatora prowadzą one do centralizacji zarządzania funduszami, co jest w sprzeczności m.in. z zasadą subsydiarności czy zasadami dialogu społecznego.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10360,konferencja-poswiecona-zadaniom-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-zakresu-ochrony-srodowiska.html

 

 

Konferencja naukowa „Kontrola i audyt w administracji publicznej”

26 lutego 2018

 

26 lutego 2018 r. w Senacie dyskutowano o systemie kontroli administracji publicznej, znaczeniu kontroli i audytu, ich funkcjach i zadaniach, a także nadzorze nad działalnością samorzadu terytorialnego. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski, otwierając konferencję „Kontrola i audyt w administracji publicznej”, zorganizowaną przez komisję samorządu terytorialnego we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, zaznaczył, że to kolejne spotkanie poświęcone różnym aspektom funkcjonowania administracji publicznej.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10457,konferencja-kontrola-i-audyt-w-administracji-publicznej.html

 

Konferencja naukowa „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”

16 października 2017

W Senacie 16 października 2017 r. odbyła się konferencja „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Otwierając senackie spotkanie, przewodniczący komisji samorządu senator dr Piotr B.  Zientarski przypomniał, że to już kolejna konferencja poświęcona aktom prawa miejscowego. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Senat od lat podejmuje tę tematykę, czując się niejako opiekunem samorządu terytorialnego, to właśnie od senatorów I kadencji wyszła bowiem inicjatywa ustawy samorządowej. Dlatego Izba wyższa parlamentu jest nie tylko forum debaty o najważniejszych zagadnieniach samorządowych, ale także miejscem do przedstawiania wniosków de lege ferenda.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10110,konferencja-istota-i-zakres-przedmiotowy-aktow-prawa-miejscowego-stanowionych-przez-organy-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html

 

Konferencja naukowa „Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym”

26 marca 2018

W Senacie 26 marca 2018 r. dyskutowano o kształtowaniu się i rozwoju administracji w Polsce od początku istnienia państwowości po czasy współczesne. Konferencję „Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski zaprezentował działalność Rady Prawniczej, która funkcjonowała jako organ opiniodawczy rządu w latach 1926–28. Jak mówił, podejmowane próby utworzenia eksperckiego organu do spraw legislacji do dzisiaj nie znalazły zadowalającego rozwiązania. Samo istnienie takiego organu nie daje gwarancji, że będzie miał on rzeczywisty i istotny wpływ na jakość tworzonego prawa, o czym świadczy pozycja obecnie funkcjonującej Rady Legislacyjnej.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10541,konferencja-administracja-panstwowa-i-samorzad-w-polsce-w-ujeciu-historyczno-prawnym.html

Konferencja naukowa „Działalność kosmiczna – prawo i administracja”

28 maja 2018 

               

W Senacie 28 maja 2018 r. dyskutowano na temat działalności kosmicznej w kontekście funkcjonowania prawa zarówno międzynarodowego i unijnego, jak i krajowego, a także administracji. Okazją do debaty poświęconej tej problematyce była konferencja „Działalność kosmiczna – prawo i administracja”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Jak podkreślano, działalność kosmiczna stanowi ogromną szansę rozwoju zarówno dla polskiej administracji, jak i przedsiębiorców. Wykorzystanie technik satelitarnych w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym czy rolnictwie może zwiększyć efektywność funkcjonowania administracji publicznej, a także przynieść realne korzyści materialne.

Podczas konferencji przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski omówił działalność Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, której członkowie – posłowie i senatorowie podejmują działania wspierające prace nad penetracją kosmosu.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10705,konferencja-dzialalnosc-kosmiczna-prawo-i-administracja.html

 

Konferencja naukowa „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe”

22 października 2018

O tym, co oznacza prawo do dobrej administracji, a także czy i jak jest ono realizowane w Polsce, dyskutowano w Senacie 22 października 2018 r. Konferencję „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe w wymiarze krajowym i europejskim” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Otwierając ją, przewodniczący komisji samorządu senator Piotr Zientarski przypomniał, że to kolejne spotkanie poświęcone szeroko rozumianej administracji.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,11069,konferencja-prawo-do-dobrej-administracji-jako-publiczne-prawo-podmiotowe.html

 

Konferencja naukowa „Informatyzacja w samorządach jako istotny element dobrej administracji”

18 czerwca 2018

„Dobrą administracją nie po raz pierwszy zajmujemy się w Senacie” – powiedział przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski, otwierając 18 czerwca 2018 r. konferencję „Informatyzacja w samorządach jako istotny element dobrej administracji”, zorganizowaną przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziałem Administracji Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja) oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej celem była dyskusja nad perspektywą rozwoju informatyzacji samorządów.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10754,konferencja-informatyzacja-w-samorzadach-jako-istotny-element-dobrej-administracji.html

 

 

Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego”

11 grudnia 2018

11 grudnia 2018 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zorganizowała w Senacie konferencję naukową poświęconą zrównoważonemu rozwojowi samorządu terytorialnego. Stanowiła ona okazję do naukowej refleksji na temat zrównoważonego rozwoju samorządów i dostosowania ich do oczekiwań społecznych, standardów ochrony środowiska czy kształtowania odpowiednich warunków życia dla przyszłych pokoleń. Podczas konferencji, zorganizowanej we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mowa była o kierunkach rozwoju samorządności w Polsce, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej, a także w duchu solidaryzmu społecznego. Dzięki obecności samorządowców z Mazowsza oraz Warmii i Mazur możliwe było nawiązanie dialogu między naukowcami a praktykami.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,11293,konferencja-naukowa-zrownowazony-rozwoj-samorzadu-terytorialnego.html

 

Konferencja naukowa „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce”

21 stycznia 2019

Przedstawieniu i omówieniu technik satelitarnych z punktu widzenia zwiększenia efektywności działania administracji publicznej poświęcono konferencję „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce”, zorganizowaną 21 stycznia 2019 r. w Senacie przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Wydziałem Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. dr hab. Iwona Stanisławska wyraziła nadzieję, że efektem konferencji będą konkretne wnioski dla administracji publicznej w zakresie zastosowania technik satelitarnych. „Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki” – to jeden z trzech celów polskiej strategii kosmicznej, przyjętej w 2017 r., który przypomniał prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr Grzegorz Brona. Poinformował, że techniki i dane satelitarne to zobrazowania, nawigacja i telekomunikacja. 

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,11371,konferencja-mozliwosci-wykorzystania-technik-satelitarnych-przez-administracje-publiczna-w-polsce.html


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00