25 lecie Krajowej Rady Sądownictwa

2015-03-08

W dniach 23-24 lutego 2015 r. Senator Piotr Zientarski uczestniczył w uroczystych obchodach 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa.

Dokładnie w 25. rocznicę pierwszego, historycznego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa do Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego przybyli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz, Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Stanisława Prządka, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Wśród gości znaleźli się także wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesi Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych i Wojskowych Sądów Okręgowych, a także przedstawiciele Stowarzyszeń Sędziowskich oraz byli Przewodniczący KRS, byli i obecni członkowie Rady. Wszystkich licznie zgromadzonych gości powitał prof. Roman Hauser Przewodniczący KRS i podkreślił, że Rada po 25 latach istnienia może być dobrym przykładem współdziałania trzech konstytucyjnie wyodrębnionych władz, co dziś ma szczególną wartość. Prof. R. Hauser podziękował członkom Rady wszystkich kadencji oraz kolejnym Przewodniczącym za zaangażowanie i dbałość o wypełniania zadań Rady. Podkreślił także dobre współdziałanie w pracach Rady sędziów i członków Rady nie będących sędziami: posłów, senatorów, przedstawicieli Prezydenta RP.

źródło:www.krs.pl


 

Krajowa Rada Sądownictwa - zdanie odrębne

2015-03-08

Zdanie odrębne do uchwały KRS z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Sądownictwa uchwały dotyczącej rozwiązań zawartych w art. 1 pkt 39 uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zgłaszamy zdanie odrębne. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wobec uchwalonej ustawy jest błędne. Podejmując uchwałę nie uwzględniono systemowego ujęcia uprawnień, zadań i obowiązków wykonywanych przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach  prawa (art. 7 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konstytucji ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Minister Sprawiedliwości w ramach swoich konstytucyjnych uprawień sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów obejmujący analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego. W ramach zewnętrznego nadzoru, zgodnie z nowym brzmieniem art. 37g § 1 pkt 3 Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia, a ponadto może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania obowiązków nadzorczych, a gdy jest to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego – także żądać przesłania akt spraw sądowych.
Tym samym dostęp Ministra Sprawiedliwości do informacji, dokumentów i akt sadowych następuje tylko i wyłącznie na wyraźnie żądanie Ministra Sprawiedliwości i tylko za pośrednictwem i na podstawie zarządzenia prezesa właściwego sądu oraz tylko w zakresie wskazanym w ustawie. Dostęp do centralnych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy następuje jedynie w trybie określonym w przepisach 37g i 37f usp.
W świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) prawo do przetwarzania danych osobowych musi być uregulowane w przepisach rangi ustawowej. Wymóg ten został zrealizowany w nowym  brzmieniu art. 175a usp. Uprawnienie Ministra do przetwarzania danych w zakresie nadzoru zewnętrznego i kompetencji dyscyplinarnych zostało uregulowane w § 3 art. 175a usp, który stanowi, że: „Minister Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru zewnętrznego nad sądami oraz w związku z uprawnieniem, o którym mowa w art. 114 § 1, może zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mogą być zbierane i przetwarzane przez Ministra Sprawiedliwości wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych czynności.” Przepis ten nie kreuje upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do samodzielnego i dowolnego wglądu do systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe i akt sądowych. Również dostęp do systemów teleinformatycznych określony w art. 175a § 5 usp nie kreuje upoważnienia do wglądu i przetwarzania informacji i danych zawartych w tych systemach. Uprawnienie to zostało uregulowane w § 3 tego przepisu. Artykuł 175a § 5 usp umożliwia dostęp w celu wykonywania zadań z zakresu informatyzacji sądów polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i udostępnianiu systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami. Tym samym przepisy działu IVa ,,Przetwarzanie danych osobowych oraz informatyzacja sądów” nie zagrażają konstytucyjnym prawom prywatności, autonomii jednostek, trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Również pozostałe przepisy działu IVa służą usprawnieniu pracy sądów i nie stwarzają zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 


 

Z wizytą w Szczecinku

2015-02-23

13 lutego br. Senator P. Zientarski odwiedził swój rodzinny Szczecinek. Spotkał się m.in. z uczniami Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy, gdzie wręczył nagrody laureatom konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci Pt. „Moja Polska w 2050 roku”, odwiedził harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, poprowadził lekcję o konstytucji RP – „Konstytucja, jako fundament demokratycznego Państwa Prawa" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety oraz wziął udział w konferencji branży budowlanej z województwa zachodniopomorskiego w centrum konferencyjnym „Zamek”.

Podsumowaniem dnia była konferencja prasowa, podczas której Senator zreferował m.in. zmiany, które od 1 lipca 2015 roku wejdą do kodeksu karnego.

 

 


 

Spotkanie opłatkowe u Kardynała Kazimierza Nycza

2015-01-26

23 grudnia 2014 r. Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym u  Kardynała Kazimierza Nycza.
Towarzyszył mu Krzysztof Olkowicz , który wręczył szopkę wykonaną przez
osadzonych w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

czytaj więcej

 

Orszak Trzech Króli

2015-01-11

W blasku słońca ulicami Koszalina przeszedł orszak Trzech Króli. To już 
czwarty raz mieszkańcy naszego miasta radością manifestowali swoją wiarę 
i przynależność do kościoła. Tegoroczne uroczystości poprzedziła 
wyjątkowa Msza św. z okazji 25-lecia sakry biskupiej Biskupa Edwarda 
Dajczaka. Senator Zientarski z małżonką wśród uczestników tego 
najbardziej radosnego święta.

czytaj więcej

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

2014-10-14

8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka".

W trakcie spotkania z Rzecznikiem Senator podpisał "Deklarację, że będę reagować na każdy przejaw przemocy wobec dzieci "

fot. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

czytaj więcej

 

Oficjalna delegacja Senatu RP na Wileńszczyźnie

2014-10-03

Na zaproszenie Związku Polaków na Litwie skierowane na ręce Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza  senator Piotr Zientarski reprezentował polski

Były to dni pełne prawdziwych patriotycznych wzruszeń i serdecznych spotkań z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie.

czytaj więcej

 

Obchody jubileuszu 65-lecia II LO w Koszalinie

2014-09-30

Koszalin - 19.09.2014 r. Obchody jubileuszu 65-lecia II LO.
Wspólnie z Ministrem Przemysławem Krzyżanowskim, Prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim i Dyrektorem II LO Andrzejem Kamieniarzem Senator posadził "Dąb 65-lecia".

 

czytaj więcej

 

Święto plonów w Koszalinie

2014-09-30

20 września br. Senator Piotr Zientarski uczestniczył w dożynkach powiatowych w Koszalinie. Dożynki odbywały się przy koszalińskim amfiteatrze.

Na gości czekało szereg atrakcji, m.in. koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina" z Dobrzycy, spotkanie z gwiazdą kulinarną Bożena Dykiel, koncert Zespołu Śpiewaczy „Sąsiedzi zza miedzy" z Wyszeborza, rozstrzygnięcie konkursów na „Kobietę Aktywną Powiatu Koszalińskiego" oraz na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Dzięki licznym atrakcjom i pięknej pogodzie dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego

 

czytaj więcej

 

Dożynki w Kretominie

2014-09-09

Ostatnie dożynki, które już wieczorem odwiedził Senator P. Zientarski odbyły się Kretominie w gm. Manowo.

Tutaj także była wspaniała zabawa i tańce do nocy. Gospodarze postarali się o wiele atrakcji, było Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza, występy zespołów ludowych, rozstrzygnięcie konkursu na "Manowski specjał" oraz występ zespołu Jambo Africa, który jak widać na zdjęciach poderwał wszystkich do tańca.


 

Gminne Święto Plonów w Mścicach

2014-09-09

W sobotę Senator Piotr Zientarski gościł również w Mścicach w gm. Będzino.

Mieszkańcom i gościom przygrywał zespół Mejk, gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji, konkursów, było tradycyjne dzielnie chleba dożynkowego jak i tańce do późnego wieczoru. W swoim wystąpieniu Senator podziękował  za zaproszenie, pogratulował rolnikom zebranych plonów oraz docenił ich trud wkładany w codzienną pracę.


 

Święto plonów w Skwierzynce

2014-09-09

Kolejna impreza dożynkowa w której uczestniczył Senator, odbyły się w Skwierzynce w gm. Sianów. Wystąpiły lokalne zespoły: „Bursztyny” z Sianowa, „Kwiat Paproci” z Wierciszewa i „Złoty Dukat” z Węgorzewa.

W trakcie dożynek P. Zientarski wziął udział  w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Senator zagrał również na perkusji z przyjaciółmi z koszalińskiego Teatru Variete Muza.


 

Dożynki w gm. Malechowo

2014-09-08

W sobotę 6.09 br. Senator Piotr Zientarski uczestniczył w kilku uroczystościach dożynkowych.

Pierwsze, które odwiedził tego dnia, odbyły się w m. Przystawy w gm. Malechowo. Jak zawsze panowała tam wspaniała atmosfera oraz była moc atrakcji dla uczestników. W swoim wystąpieniu Senator docenił trud pracy rolników, pogratulował im udanych plonów oraz życzył wszystkim udanej zabawy! W trakcie dożynek odbyły się tradycyjne konkursy, m.in. na: Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2014 oraz Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe 2014.

 

czytaj więcej

 

Dni Barwic i Białego i Białego Boru z udziałem Senatora

2014-09-03

26 lipca Barwice obchodziły Jubileusz 725-lecia i z tej okazji odbył się festyn rodzinny z udziałem władz miasta. Gościem honorowym uroczystości był

Tego samego dnia odbywały się Dni Białego Boru, których główną atrakcją był występ zespołu Big Cyc. W oczekiwaniu na uroczyste otwarcie senator biesiadował z mieszkańcami odbierając zewsząd wyrazy prawdziwej sympatii. Wszyscy podkreślali stałe kontakty senatora z miastem i gminą oraz częstą obecność na imprezach różnej rangi, często bardzo lokalnej.

czytaj więcej

 

Gaude Mater Polonia i uroczysta msza w Kościele p.w. Ducha Świętego w Koszalinie

2014-09-03

20 lipca uroczystą mszą i Koncertem Galowym zakończyła się Polonijna Akademia Chóralna Koszalin 2014. Senator Piotr Zientarski wręczył dyplomy

czytaj więcej

 

Senat zebrał się na 60. posiedzeniu

2014-08-06

Przed nami 60. posiedzenie Senatu, które odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2014 r. W porządku obrad przewidziane jest m.in. wyrażenie zgody

Pełen porządek obrad znajdą Państwo tutaj:

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7338,senat-zbierze-sie-na-60-posiedzeniu.html  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Foto Katarzyna Czerwińska     

czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00