Wykaz Publikacji dra Piotra Zientarskiego

2019-06-06

Poniżej dokładny spis publikacji, których autorem bądź współautorem jest dr Piotr Zientarski:

 

1. Osiągnięcie naukowe

Zientarski P. B., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Poznań 2019. Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. dr hab. Marek Chmaj, ISBN 978-83-65697-85-5, s. 268.

2. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych

Zientarski P. B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7780-077-5, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. A. Sylwestrzak, recenzja – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Przegląd Sejmowy, 1(108)/2018, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012), s. 222.

Zientarski P. B., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Poznań 2019, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. J. Sobczak, prof. dr hab. M. Chmaj.

Zientarski P., Such-Pyrgiel M. (2019) Sustainable Tourism Development in The Era of Digital Transformation, OPUS International Journal of Society Researches 10/17/March 2019, ISSN 2528-9527, DOI: 10.26466/opus.530216, http://dergipark.gov.tr/opus/issue/42322/530216.

Zientarski P. B., International Experience of Interaction of Constitutional Courts and Parliaments in Guaranteeing the Supremacy of the Constitution, [w:] International Almanac ‘Constitutional Justice in the New Millenium’, publikacja po konferencji “XIV Yerevan International Conference „International Experience of Interaction of Constitutional Courts and Parliaments in Guaranteeing the Supremacy of Constitution”, Erewań 03-10-2009, s. 52-60, ISSN 1829-0124, (publikacja w j. angielskim).

Zientarski P. B., Chmaj M., Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli, „Wiadomości ubezpieczeniowe” 1/2015, s. 39-51, ISSN 0137-7264.

Zientarski P. B., Szwoch M., Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, [w:] „Zeszyty Naukowe” 6/2010, Wydawnictwo Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin 2010, s. 159-173, ISSN 1898-9438.

Zientarski P. B., Funkcje Senatu. Podstawy konstytucyjne a praktyka, [w:] Zientarski B. (red.), Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 49-53, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Konstytucja Łotwy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kleina, Świątecki P., Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 23-31, ISBN 978-83-65711-18-2, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

3. Opracowania zbiorowe

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Woch M. (red.) Instytucje kontroli i nadzoru
w działaniach organów władzy publicznej w Polsce
, Marek Woch, Warszawa 2016, ISBN 978-83-945317-0-6, s. 247.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), M. Woch (red.), Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2017, ISBN 978-83-945317-0-6, s. 142.

Zientarski P. B. (red.), Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63220-76-1, s. 103, recenzent wydawniczy – prof. nzw. dr hab. B. Szmulik.

Zientarski P. B. (red.), Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-06-8, recenzent wydawniczy – prof. nzw. dr hab. Bogumił Szmulik, s. 90.

Zientarski P. B. (red.), Bisztyga A. (red.), Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-194-5, recenzenci wydawniczy – dr hab. Jarosław Szmulik, dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, s. 252.

Zientarski P. B. (red.), Bisztyga A. (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, udz. proc. – 50/50, recenzent wydawniczy – prof. zw. dr hab. Halina Zięba-Załucka, recenzja – dr hab. Sławomir Patyra (Przegląd Sejmowy, Rok XXIII, 1(126)/2015, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015), s. 272.

Zientarski P. B. (red.), Bisztyga A., Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4, udz. proc. – 50/50, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. Daulet Bidldinow, prof. dr hab. M. Chmaj, dr hab. J. Marszałek-Kawa, s. 270.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, recenzent wydawniczy – prof. dr hab. M. Chmaj, prof. nzw. A. Bisztyga, s. 207.

Zientarski P. B. (red.), Model dojścia do urzędu sędziego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-17-4, recenzent wydawniczy – prof. nzw. dr hab. Bogumił Szmulik, s. 94.

Zientarski P. B. (red.), Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-22-8, recenzent wydawniczy – prof. nzw. dr hab. Bogumił Szmulik, s. 117.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, stron 244, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga, s. 244.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga, s. 170.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, udz. proc. – 50/50, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. M. Chmaj, prof. nzw. dr hab. A. Bisztyga, prof. nzw. dr hab. P. Kępka, s. 202.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-19-9, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nzw. A. Bisztyga, prof. nzw. dr hab. Paweł Kępka, s. 350.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Sołectwo – studium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. M. Chmaj, prof. nzw. dr hab. A. Bisztyga, s. 153.

Zientarski P. B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga, s. 156.

Zientarski P. B. (red.), Sitek M. (red.) Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-52-6, recenzent wydawniczy - zw. dr hab. Jan Szreniawski – s.152.

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga, s. 220.

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-27-4, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab Adam Bosiacki, prof. nzw. dr hab. Igor Zachariasz, s. 156.

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Myszona-Kostrzewa K (red.), Aspekty prawne działalności kosmicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-53-3, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. E. Wittbrodt, prof. dr hab. H. Izdebski, s. 192.

Zientarski P. B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty realizacji zasady równoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-54-0, recenzenci wydawniczy – dr Bogusław Ulijasz, dr hab. Grzegorz Krawiec, s. 250.

4. Rozdziały w opracowaniach zbiorowych (monografie wieloautorskie pod redakcją)

Zientarski P. B., Rozdział. III, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej jako forma aktywności parlamentarnej, [w:] Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Myszona-Kostrzewa K (red.), Aspekty prawne działalności kosmicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-53-3,, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. E. Wittbrodt, prof. dr hab. Izdebski, rozdział III, s. 51-61.

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Część III. Myśl polityczna Odrodzenia, [w:] Szmulik B. (red.), Pogłódek (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 87-106.

Zientarski P. B., Część IV. Myśl polityczna i prawa XVII i XVII w. Rozdział I. Myśl polityczna i prawa XVII w., [w:] Szmulik B. (red.), Pogłódek A. (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 107-125.

Zientarski P. B., Rozdział II. Aspekty aksjologiczne partycypacji społecznej a obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, [w:] Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-27-4, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab Adam Bosiacki, prof. nzw. dr hab. Igor Zachariasz.

Zientarski P. B., Rozdział.V., Kierunki zmian funkcji Senatu, [w:] Zientarski P. B. (red.), Bisztyga A. (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, s. 65-85, recenzent wydawniczy – prof. zw. dr hab. Halina Zięba-Załucka, recenzja – dr hab. Sławomir Patyra (Przegląd Sejmowy, Rok XXIII, 1(126)/2015, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2015).

Zientarski P. B., Część IV. Myśl polityczna i prawa XVII i XVII w. Rozdział I. Oświecenie, [w:] Szmulik B. (red.), Pogłódek A. (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 125-148.

Zientarski P. B., Rozdział I., Prace legislacyjne w polskim Parlamencie nad informatyzacją w samorządach (stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.), [w:] Zientarski P. B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-52-6, recenzent wydawniczy – zw. dr hab. Jan Szreniawski – s. 5-16.

Zientarski P. B., Rozdział. I, Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego z perspektywy polityki państwa, [w:] Zientarski P. B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty realizacji zasady równoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-54-0, s. 5 – 16, recenzenci wydawniczy – dr Bogusław Ulijasz, dr hab. Grzegorz Krawiec.

Zientarski P. B., Mreńca E., Rozdział. 42, Koncepcja „aktu ustawodawczego” w ustawie konstytucyjnej z 23.04.1935 r., [w:] Makiłła D. (red.), Wilczek-Karczewska M. (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu w Polsce, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 589-615.

Zientarski P. B., Bisztyga A., Rozdział. VI, Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych tych izb, [w:] Zientarski B. (red.), Bisztyga A., Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne
i edukacyjne
, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4, s. 103-116, publikacja również w języku rosyjskim.

Zientarski P. B., Chmaj M., Rozdział V. Wolność tworzenia i działania partii politycznych w Polsce, [w:] Rogalski M. (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-64054-31-0, s. 69-80.

Zientarski P. B., Mreńca E., Rozdział VI, Rola Naczelnika Państwa i jego Kancelarii Cywilnej w procesie tworzenia prawa, [w:] Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, s. 115-143, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Mreńca E., Rozdział VII, Koncepcje eksperckiego organu do spraw legislacji w II Rzeczypospolitej, [w:] Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, s. 143-155, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej, [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 11-29, recenzenci wydawniczy – prof. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga, prof. nadzw. dr hab. Paweł Kępka.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział II. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 31-49.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Stępień E., Rozdział I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny, [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 13-33, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział IV. Konstytucyjne i ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, [w:] Zientarski B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 45-63, recenzenci wydawniczy – A. Bisztyga, M. Chmaj.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział II. Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska (red.), Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, s. 31-45, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Zientarski B. (red.), Gołębiowska A., Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, s. 9-28.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział III. Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji publicznej [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-19-9, s. 55-71, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nzw. A. Bisztyga, prof. nzw. dr hab. Paweł Kępka.

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Podstawy prawne działania gminnych jednostek pomocniczych, [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Sołectwo – stadium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, s. 7-19.

Zientarski P. B., Mreńca E., Rozdz. II (s. 71-83), Czynniki wpływające na jakość aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zientarski B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8, s. 71-83, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Mreńca E., Rozdz. I (s. 9-23), Kompetencja prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współkształtowania powszechnie obowiązującego prawa, [w:] Zientarski P. B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8, s. 9-58, udz. proc. – 40/60, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. dr hab. A. Bisztyga.

5. Publikacje i artykuły przyjęte do druku

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Izdebski H. (red.), Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-55-7, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B., Rozdział. I, Kierunki zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce, [w:] Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Izdebski H. (red.), Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-55-7, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Kontrola i audyt w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-56-4, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Problem upływu kadencji organów samorządowych w czasie trwania procedury nadzorczej [w:] Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Kontrola i audyt w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-56-4, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Myszona-Kostrzewa K. (red.), Prawne aspekty działalności kosmicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-53-3, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. dr hab. Hubert Izdebski, udz. proc – 33/33/33 .

Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Prawo do dobrej administracji – wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-57-1, recenzenci wydawniczy – prof. zw. dr hab. M. Chmaj, prof. nadzw. A. Bisztyga.

Zientarski P., The assessment of effects of local government elections in Poland in 2018, Regional Formation and Development Studies, ISSN: 2351-6542, Vol. 27 (1) 2019,

Zientarski P. (2019) Zadania Senatu RP w zakresie kreowania polityki regionalnej w Polsce, Journal of Modern Science, ISSN: 1734-2031, 1/2019 vol 40.


 

Konferencja pt. "Zadania własne, zlecone i powierzone Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu ochrony środowiska"

2019-06-10

Zorganizowałem we współpracy m. in. Wydziałem Prawa Uniwersytetu SWPS konferencję pt. "Zadania własne, zlecone i powierzone Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu ochrony środowiska".

To było dobre spotkanie, wiele owocnych i ciekawych dyskusji.


 

Pozostała działalność naukowa

2019-06-10

Poniżej wykaz pozostałej działalności naukowej dra Piotra Zientarskiego:

 1. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim
 2. 07-20.01.2019 r. – zagraniczny staż naukowy na Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Uczestniczyłem w dyskusjach oraz seminariach i spotkaniach ze specjalistami i studentami. Zajmowałem się także kwerendą biblioteczną.
 3. 22-30.08.2014 r. – zagraniczny staż naukowy na Uniwersytecie Al.-Farabi (Kazachstan) na Wydziale Prawa. Uczestniczyłem w oraz seminariach i spotkaniach ze specjalistami i studentami. Zajmowałem się także kwerendą biblioteczną. Wykłady dla studentów na temat pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego w RP i roli Senatu RP w realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
 4. Ekspertyzy dla JST (np. w sprawie niepołączalności funkcji radnego powiatowego i dyrektora jednostki podległej samorządowi).
 5. Członek Rady 6-osobowej Rady Powierniczej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w latach 2012-2016
 6. 2009-2015 r. – Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP.
 7. 2007-2015 - członek Krajowej Rady Sądownictwa (opiniowanie aktów prawnych).
 8. Lata 80. i 90. – doradca prawny Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 9. Od 2015 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
  i Administracji Państwowej Senatu RP.
 10. 2011-2017 – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych:
  • wykładowca przedmiotów prawno-administracyjnych (prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, gospodarcze i karne),
  • recenzent 19 prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku administracja – specjalność administracja publiczna.
 11.  2018 r. – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie:

  • recenzent 3 licencjatów i 17 prac dyplomowych,
  • w przygotowaniu 6 prac licencjackich.

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach, towarzystwach naukowych oraz udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

2019-06-06

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach, towarzystwach naukowych oraz udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

czytaj więcej

 

Udział dra Piotra Zientarskiego w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

2019-06-06

Udział dra Piotra Zientarskiego w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

czytaj więcej

 

Wykaz konferencji z czynnym lub biernym udziałem dra Piotra Zientarskiego

2019-06-06
 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

2019-06-06

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną:

 

 1. Odznaczenie jubileuszowym medalem z okazji 80-lecia Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi w Ałmatach,
 2. Odznaczenie tytułem doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego Al-Farabi w Ałmatach (18.08.2014 r.),
 3. Odznaczenie medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Neminem captivabimus nisi iure victum” za zasługi w realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wkładu w rozwój praworządności,
 4. Odznaczenie medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości,
 5. Medal dla obrońcy praw człowieka nadany przez Naczelną Radą Adwokacką w 2014 r.
 6. Medal pamiątkowy za 8-letnią działalność (m.in. opiniowanie projektów prawnych) nadany przez Krajową Radę Sądownictwa (2015 r.),
 7. Srebrny Orzeł Senatu RP nadany przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w 2011 r. za działalność naukową na forum senackim (organizacja konferencji naukowych).

 

Stopnie naukowe

2019-06-06

Poniżej droga naukowa dra Piotra Zientarskiego:

 

 1. 1975 r. – magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Przestępstwo niegospodarności
  /art. 217 K. K/ w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Daszkiewicz.
 2. 1977 r. – egzamin sędziowski i radcowski.
 3. 1981 r. – egzamin adwokacki wraz z wpisem na listę adwokatów.
 4. 09.2010 r. – stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Praca doktorska pt. Organizacja wewnętrzna Senatu Rzeczypospolitej Polskiej napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Chmaja (recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dr hab. Bogumił Szmulik).

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00